Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Blaguss Utazási Iroda

Adatkezelési tájékoztató

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 

    
 
   Tartalom

1.    Az adatkezelő személye és elérhetőségei   
2.    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok   
3.    Meghatározások   
4.    Az adatkezelés elvei   
5.    A Blaguss Utazási Iroda Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama   
6.    Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái   
7.    Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba   
8.    Az ügyfél hozzáférési jogai   
9.    Az ügyfél helyesbítéshez való joga   
10.    Az ügyfél törléshez való joga   
11.    Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához   
12.    Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga   
13.    Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje   
14.    Panasz benyújtásához való jog   
15.    A jelen tájékoztató módosításai   

 

1.     Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Blaguss Utazási Iroda Kft. (székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. II/6.; cégjegyzékszám: 01-09 060504; Engedély szám: R-00225/1992/1999, képviseli: Pásztor László, kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Pásztor László; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: gdpr@blaguss.hu, +36 1 486 3260, a továbbiakban: Blaguss Kft.) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek (a továbbiakban együtt: ügyfél vagy ügyfelek) személyes adatai tekintetében.

2.    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
-    a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

3.    Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: a Blaguss Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Blaguss Kft-vel utazási szerződést kötők.

4.    Az adatkezelés elvei

A Blaguss Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
(a)    jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

(b)    csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

(d)    pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e)    olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f)    oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5.    A Blaguss Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A Blaguss Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről/üzleti partnereiről:

I.    érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
(a)    név  -  az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)    e-mail cím (telefonszám)  -  az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)    érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás)  -  az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

(d)    lakcím  -  az ügyfél beazonosításához és későbbi számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat

(e)    születési dátum  -  az utazási kedvezmények igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adat
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II.    hírlevélre feliratkozás
(a)    név  -  az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)    e-mail cím (telefonszám)  -  az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III.    egyedi ajánlatkérés
(a)    név  -  az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)    e-mail cím (telefonszám)  -  az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)    érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás)  -  az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

(d)    lakcím  -  az ügyfél beazonosításához és későbbi számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat

(e)    születési dátum  - az utazási kedvezmények igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adat
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

IV.    utazási szerződés kötés
(a)    név -  az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)    e-mail cím (telefonszám)  -  az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)    a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok)  -  a szerződés tárgyának meghatározása.

(d)    lakcím  -  az ügyfél beazonosításához és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat

(e)    úti okmány adatok  -  beutazási feltételek biztosításához
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

V.    repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése
(a)    név  -  az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)    e-mail cím (telefonszám)  -  az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)    a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok)  -  a szerződés tárgyának meghatározása.

(d)    lakcím  -  az ügyfél beazonosításához és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat

(e)    úti okmány adatok  -  beutazási feltételek biztosításához
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

VI.    biztosításkötés
(a)    név  -  az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)    e-mail cím (telefonszám)  -  az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)    a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, utasok és gyerekek száma és születési ideje, rendszám, repülőjegy száma, utazás értéke)  -  a szerződés tárgyának meghatározása.

(d)    lakcím  -  az ügyfél beazonosításához és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat

(e)    úti okmány adatok  -  beutazási feltételek biztosításához

VII.    koncert és egyéb eseményekre jegyértékesítés
(a)    név  -  az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)    telefonszám  - az ügyféllel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)    lakcím  -  az ügyfél beazonosításához és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat

(d)    személyigazolványszám  -  egyes sport eseményeknél kötelezően megadandó adat

(e)    anyja neve  -  egyes sport eseményeknél kötelezően megadandó adat

(f)    szurkolói kártya száma  -  egyes sport eseményeknél kötelezően megadandó adat

VIII. szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: az adatkezelő (Blaguss) és a Partner között létrejött szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.

Az érintettek köre: a szerződésben szereplő, a Partner képviseletére, részéről kapcsolattartásra jogosult természetes személyek.

A kezelt adatok köre: név, pozíció, elérhetőségi adatai (telefonszám, fax szám, e-mail cím, cím stb.), aláírás, levelezés, üzenetváltások, szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok stb.

Adatkezelés jogalapja az adatkezelőnek a Partnerrel kötött szerződése teljesítéséhez, a teljesítésének ellenőrzéséhez, és az adatkezelőt a jogszabályok és a Partnerrel kötött szerződés alapján terhelő kötelezettségek teljesítéséhez és jogok gyakorlásához fűződő jog érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 5 év.

6.        Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Blaguss Kft. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:
(a)    a Blaguss Kft. cégcsoportján belül, beleértve a Blaguss Kft. anya- és leányvállalatait;
(b)    a Blaguss Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
(c)    az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
(d)    felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Blaguss Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (e-mail: gdpr@blaguss.hu, telefon: +36 1 486 3260, cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. II/6.).

7.    Nemzetközi adattovábbítás harmadik országba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Blaguss Kft. az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a)    a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
b)    a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
c)    a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
d)    a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a Blaguss Kft. törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

8.    Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
 
Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Blaguss Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Blaguss Kft. köteles tájékoztatást adni.
Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Blaguss Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,
(a)    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(c)    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)    magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
A Blaguss Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Blaguss Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fog viselni.

9.    Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)    magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
A Blaguss Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Blaguss Kft. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Blaguss Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10.    Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.
A Blaguss Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben
(a)    a Blaguss Kft. kezeli e személyes adatokat, és
(b)    az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(c)    a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Blaguss Kft. a személyes adatokat kezeli.
A Blaguss Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(d)    a Blaguss Kft. kezeli az ügyfél személyes adatait, és
(e)    az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(f)    az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(g)    nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.
A Blaguss Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(h)    az adatkezelés a Blaguss Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(i)    az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Blaguss Kft. kezeli a személyes adatait, és
(j)    az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
A Blaguss Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(k)    az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(l)    az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
(m)    a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(n)    az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
A Blaguss Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Blaguss Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11.    Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére
(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)    magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
A Blaguss Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.
A Blaguss Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
A Blaguss Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a)    az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b)    a Blaguss Kft. már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c)    az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
A Blaguss Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a)    az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Blaguss Kft. jogos érdekei céljából, és
(b)    az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Blaguss Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
A Blaguss Kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Blaguss Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Ha a Blaguss Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor
(a)    tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b)    az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c)    kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
A Blaguss Kft. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

12.    Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)    nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

13.    Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Blaguss Kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre vonatkozóan a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de a beérkezéstől számított egy hónapon belül adja meg.

14.    Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Blaguss Kft. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai, elérhetőségei: www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

15.    A jelen tájékoztató módosításai

A Blaguss Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Blaguss Kft. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

még töltünk